ആഫ്രിക്കന്‍ വംശവെറികള്‍ക്ക് ഫരീദ് ഇസാക്കില്‍ നിന്നുളള തീര്‍പ്പ്

ഇസ്ലാമില്‍ ഒരു കാലത്ത് പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെട്ടതും പിന്നീട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതുമായ അടിമ വര്‍ഗം, അധികാരം എന്നിവയെയും, നാനാ വിധത്തിലുള്ള...

കവാടങ്ങളടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങളിതൊന്ന് വായിക്കണം

നിയാസ്.പി മുന്നിയൂര് സി.എ.എ, എന്‍.ആര്‍.സി എന്നീ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ...